اهداف آموزشی درس ریاضیات در پایه اول ابتدایی

 

مقدمه

ریاضیات می تواند شیرین ترین درس برای فراگیران تلقی شود . به شرطی که آموزش دهنده و آموزش گیرنده و عوامل تسهیل کننده  ی فرایند یاد دهی ویادگیری از جمله پدران و مادران و اولیای مدرسه  هدف از از آموزش و مفاهیم مختلف را بدانند و در عینی کردن مفاهیم انتزاعی و قاعده و قوانین خاصی که در ریاضیات موجود است  به کمک ابزار و وسایل کمک آموزشی و با بهره مندی از فنون مختلف تکنولوژی آموزشی کوشش کنند . اگرچه ریاضیات  در حال حاضر جزو  دروس مشکل دار به  حساب می آید و به نوعی برخی از فراگیران از این درس وحشت دارند . ولی باید پذیرفت اگر از همان آغاز فرایند تحصیل در دبیرستان  واز اولین روزهای ورود دانش آموزان به مدرسه  بتوانیم در آنها نسبت به درس ریاضی  انگیزه های جزاب مادی و معنوی ایجاد کرده و انها را با روش های مناسب موجود در تدریس این درس به یادگیری ترغیب کنیم  قطعا این سنگ بنا تا ثریا هم هدفمند بوده و از مسیر خود منحرف نخواهد شد . بنا بر این اگر ریاضیات را بر اساس اصول صحیح آموزشی و با روشهای مجسم وتبدیل بعضی از مسائل انتزاعی به حالت عینی  وهمراه با فعالیت گروهی  به  فراگیران  عرضه نماییم و از حالت سخنرانی و گفتاری خارج نماییم و انگیزه های لازم را برای فراگیری موضوع فراهم نماییم  به یک درس شیرین جذاب تبدیل خواهد شد و علاقه لازم را در فراگیران مشاهده خواهیم نمود.پس بیاییم تمام تلاش های خود را با به کار بردن ساده ترین وسایل کمک آموزشی موجود درمحیط اطراف  خود از قبیل چوب –سنگ –نخود –لوبیا- چوب کبریت و بسیاری از وسایل و مواد ساده و حتی دور ریختنی برای آموزش ومفاهیم درس ریاضی استفاده نماییم و در آموزش صحیح فرزندان این مرز وبوم که آینده سازان کشور پهناور ایران می باشند  به کار گیریم . انشاالله

 

 

 

هدف های رفتاری ریاضیات پایه اول ابتدایی

 

در کتاب ریاضیات سال اول ابتدایی 16 عنوان یا (هدف کلی) به دانش آموزان آموزش داده می شود .از هریک از این عناوین تعدادی هدف فرعی یا اهداف رفتاری استنباط می شود که لازم است دانش آموزان در  پایان فرایند تدریس هر یک از عناوین و موضوعات اصلی و انجام تمرین های مربوط به این اهداف نایل شده باشند . البته ممکن است آموزگاران محترم به غیر از هدف های رفتاری ذکر شده  هدف های دیگری را نیز از عناوین درس ها و حتی تصاویر اخراج کنند یا هدفهای آموزشی ارائه شده را بسط داده و اهداف دیگری را بر اساس محتوای کتاب تدوین شده توسط خودشان  پرسش هایی را برای ارزشیابی از آموخته های فراگیران طراحی نمایند.

·    عنوان شماره (1) : شناخت محیط

دانش آموزان در پایان این درس باید بتوانند :

1-مفاهیم کیفی از جمله  بالا، پایین، روی، زیر، پهلو،پای ، توی ، پشت، عقب، جلو، وسط، داخل وخارج را از یکدیگر تشخیص دهد.

2- اشیاء یا اشکال رابا توجه به مفاهیم از یکدیگر تشخیص دهد.

·      عنوان شماره (2) : شناخت فضا

دانش آموزان در پایان این درس باید بتوانند :

1-   مفهوم چپ وراست را از یکدیگر تشخیص دهد .

2-   اشکال را با توجه به سمت چپ یا راست رنگ بزند.

·      عنوان شماره(3): رنگ آمیزی

دانش آموزان در پایان این درس باید بتوانند :

1-   با داشتن یک الگو ، اشکال مختلف را باز سازی و رنگ آمیزی کند .

2-   با به کار گرفتن هوش سیال خود ، سری هایی از اشکال را با توجه به نمونه ادامه دهد

1-   عنوان شماره (4): مفهوم مجموعه

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند :

ابین چند شیء یا چند شکل در یک مجمعه ، آن شیء یاشکلی را که به آن مجموعه تعلق ندارد ، جداکند

·    عنوان شماره (5) هندسه

الف) خط باز و بسته

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند :

1--خط باز و بسته را از یکدیگر تشخیص دهد .

2-خط باز و بسته را بکشد

3-داخل خارج وروی خط را از یکدیگر تشخیص دهد .

4-اشکال داخل خارج یاروی خط بسته را رنگ بزند.

ب ) خاصیت توپولوژیک

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند :

ناحیه های ایجاد شده به وسیله چند خط بسته را از یکدیگر تشخیص دهد و هر ناحیه را رنگ بزند.

 

ج ) تقارن

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند :

نیمه ای ازاشیاء اشکال متقارنی را که تنها یک تقارن دارند ، رنگ بزند.

د) خط راست

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند :

خط راست را از خط غیر راست (خمیده،شکسته) تشخیص دهد.

هـ ) شناخت اشکال

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند :

1-سه شکل دایره ،مربع و مثلث را از یکدیگر تشخیص دهد .

2- نام سه شکل دایره ، مربع ومثلث را بخواند .

·    عنوان شماره (6) مفهوم عدد

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند :

1-اشیاء یا اشکالی رابا خاصیتی مشترک دسته بندی کند .

2-بین اشیاء یا اشکال در مجموعه های مختلف یک تا 9 عضوی تناظر یک به یک برقرار کند

3- مجموعه های متناظر رابا خط به یکدیگر وصل کند .

4-با کشیدن شکل دومجموعه متناظر را کامل کند .

5- با کشیدن شکل  مجموعه های دوتایی تا پنج تایی را از یکدیگر تشخیص دهد.

6- مجموعه های دو2 عضوی تا 5 عضوی را با توجه به یک خاصیت مشترک از یکدیگر جدا کند

7-با استفاده از جدول و رنگ آمیزی ، مجموعه های بدون عضو تا پنج عضوی را از روی یک خایت مشترک نشان دهد

8-نماد 0 تا 9 ( اعدادیک رقمی) را بخواند و بنویسد.

9-یک مجموعه بدون عضو تا 9 عضو ی را از یکدیگر تشخیص دهد.